• Categoria persoanei:
 • Tipul serviciului:
 • Declaraţie electronică pentru persoane fizice
  Determinarea și onorarea obligațiilor aferente impozitului pe venit
  Documente necesare pentru prestarea serviciului (subdiviziunea SFS):Să dispună de semnătură electronică sau mobilă și să parcurgă procesul de autentificare pe portalul www.servicii.fisc.md prin intermediul serviciului Mpass.
  Adresa și datele de contact ale prestatorului: Centrul unic de apel al SFS 080001525
  Programul de prestare a serviciului:Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an
  Costul și durata prestării serviciului:Gratuit
 • Declaraţie precompletată
  Determinarea și onorarea obligațiilor aferente impozitului pe venit
  Documente necesare pentru prestarea serviciului (subdiviziunea SFS):Buletinul de identitate pentru depunerea fizică a declarației cu privire la impozitul pe venit pentru persoane fizice
  Adresa și datele de contact ale prestatorului: Centrul unic de apel al SFS 080001525;

  Direcțiile deservire fiscală

  Programul de prestare a serviciului:Luni - Vineri, 8:00-17:00. Pauză 12:00-13:00.
  Costul și durata prestării serviciului:Gratuit
 • Înregistrarea activității de prelucrare și/sau fabricare a mărfurilor supuse accizelor
  • Eliberarea certificatului de acciză al antrepozitarului autorizat, care atestă înregistrarea acestuia și îi atribuie dreptul de a efectua tranzacții cu mărfurile supuse accizelor; • Modificarea datelor din certificatul deja existent; • Anularea certificatului de acciză al antrepozitarului autorizat
  Documente necesare pentru prestarea serviciului (subdiviziunea SFS):• Cererea ;

  • La cerere se anexează schema (planul) amplasării blocului administrativ, a secției de producție, a depozitului, a altor încăperi aflate pe teritoriul agentului economic, în limitele stabilite pentru realizarea activității de întreprinzător

  Adresa și datele de contact ale prestatorului: Centrul unic de apel al SFS 080001525; Direcțiile deservire fiscală
  Programul de prestare a serviciului:Programul de lucru - Interacțiunea fizică cu beneficiarul (clientul): Luni - Vineri, 8:00-17:00. Pauză 12:00-13:00 Programul de lucru - E-serviciu: Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an.
  Costul și durata prestării serviciului:Gratuit
  Informație despre serviciu: https://servicii.gov.md/
 • Înregistrarea on-line a contribuabililor
  Obținerea Certificatului de atribuire a codului fiscal/Confirmării privind luarea la evidență fiscală
  Documente necesare pentru prestarea serviciului (subdiviziunea SFS):Cererea de atribuire a codului fiscal, cu anexarea documentelor confirmative pentru persoanele juridice constituite în baza actelor normative:
  • a) copia actului normativ care constată faptul constituirii;
  • b) copia actului prin care se aprobă regulamentul sau statutul persoanei juridice;
  • c) copia extrasului din Registrul unităților de drept prin care se confirmă că persoana juridică este luată în evidența de stat;
  • d) copia documentului prin care se confirmă numirea în funcție a persoanei care prezintă documentele.
  Pentru persoanele străine constituite în baza tratatelor internaționale ratificate de Republica Moldova:
  • a) copia acordului sau a tratatului, publicat în ediția oficială specială a Monitorului Oficial al Republicii Moldova;
  • b) certificatul de confirmare a sediului, eliberat de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene reprezentanțelor (oficiilor) sau filialelor instituțiilor internaționale care sunt acreditate de organul respectiv;
  • c) certificatul de confirmare a sediului eliberat de Ministerul Economiei și Infrastructurii reprezentanțelor companiilor străine implementatoare a proiectelor de asistență tehnică;
  • d) copia pașaportului persoanei cu statut diplomatic din țara de origine;
  • e) copia actului de identitate al persoanei împuternicite să prezinte documentele.
  Pentru persoanele juridice sau organizații cu statut de persoană fizică nerezidentă care dețin obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova sau care au obligații fiscale:
  • a) extrasul din registrul comerțului național din țara de origine ce confirmă că conform legislației sale naționale nerezidentul este persoană juridică;
  • b) copia certificatului de înregistrare al persoanei juridice nerezidente;
  • c) copiile de pe documentele de identificare al nerezidentului (copia certificatului de atribuire a codului fiscal sau a altui document recunoscut ca atare);
  • d) copiile contractelor perfectate de către notar privind obținerea dreptului de proprietate asupra bunului imobil;
  • e) copia documentului ce confirmă statutul legal al reprezentanței permanente eliberat de către persoana juridică nerezidentă;
  • f) copia actului de identitate al persoanei împuternicite de către nerezident de a reprezenta interesele acestuia în activitatea desfășurată pe teritoriul Republicii Moldova. Documentele enumerate la lit. a), b) și c) se prezintă autentificate notarial și legalizate de oficiile consulare ale Republicii Moldova acreditate în țara de origine a nerezidentului, fiind traduse în limba de stat.
  Pentru persoanele fizice care practică activitate profesională în sectorul justiției:
  • a) copia licenței de desfășurare a activității profesionale sau documentul ce atestă desfășurarea activității profesionale;
  • b) extrasul din: - registrul de stat al notarilor – pentru notar; - registrul Cabinetelor avocaților și Birourilor asociate de avocați – pentru avocați; - registrul executorilor judecătorești – pentru executori judecătorești; - registrul privind evidența înregistrării birourilor mediatorilor – pentru mediatori; - registrul administratorilor autorizați;
  • c) actul care confirmă dislocarea sediului;
  • d) copia actului de identitate al persoanei care practică activitatea profesională în sectorul justiției.
  Pentru birourile asociate de avocați, birourile asociate ale executorilor judecătorești, birourile asociate ale notarilor:
  • a) copia dispoziției Ministerului Justiției;
  • b) copia extrasului din:
  • - registrul cabinetelor avocaților și birourilor asociate de avocați – în cazul biroului asociat de avocați; - registrul executorilor judecătorești – în cazul biroului asociat al executorilor judecătorești; - registrul de stat al notarilor – în cazul biroului asociat al notarilor;
  • c) copia contractului de societate civilă;
  • d) copia actului de identitate al conducătorului.
  Persoană fizică rezidentă care desfășoară activitate independentă:
  • a) copia buletinului de identitate;
  • b) copia de pe documentul ce atestă procurarea legală a MCC de pe piața internă;
  • c) contractul privind asistența tehnică pentru MCC;
  • d) Cartea tehnică;
  • e) Registrul de evidență a serviciilor de asistență tehnică pentru MCC;
  • f) Registrul MCC;
  • g) instrucțiunile de folosire, instalare, exploatare, întreținere a MCC;
  • h) copia documentului eliberat de instituția financiară ce confirmă deschiderea conturilor bancare. Copiile documentelor nominalizate se legalizează de către contribuabil prin aplicarea semnăturii.
  Adresa și datele de contact ale prestatorului: Centrul unic de apel al SFS 080001525
  Programul de prestare a serviciului:Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an.
  Costul și durata prestării serviciului:Gratuit.
 • Înregistrarea sau anularea în calitate de plătitor al TVA
  Optimizarea procedurii de înregistrarea/anulare a statutului de plătitor de TVA. Prelucrarea electronică a cererilor depuse de contribuabili și eliberarea/anularea certificatelor de către Serviciul Fiscal de Stat cu utilizarea semnăturii electronice. Comunicare oficială a contribuabililor cu Serviciul Fiscal de Stat care are drept scop automatizarea procesului de eliberare/anulare a certificatelor fiscale.
  Documente necesare pentru prestarea serviciului (subdiviziunea SFS):Cererea; • Documente contabile în funcție de caz.
  Adresa și datele de contact ale prestatorului: Centrul unic de apel al SFS 080001525;

  Direcțiile deservire fiscală

  Programul de prestare a serviciului:Programul de lucru - Interacțiunea fizică cu beneficiarul (clientul): Luni - Vineri, 8:00-17:00. Pauză 12:00-13:00. Programul de lucru - E-serviciu: Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an.
  Costul și durata prestării serviciului:Gratuit.
  Informație despre serviciu: <https://servicii.gov.md/

  https://servicii.fisc.md/

 • Înregistrarea subdiviziunilor/obiectelor impozabile
  Înregistrarea subdiviziunii și/sau a obiectului impozabil
  Documente necesare pentru prestarea serviciului (subdiviziunea SFS):Cererea cu anexarea documentelor confirmative
  Adresa și datele de contact ale prestatorului: Centrul unic de apel al SFS 080001525;

  Direcțiile deservire fiscală

  Programul de prestare a serviciului:Programul de lucru - Interacțiunea fizică cu beneficiarul (clientul): Luni - Vineri, 8:00-17:00. Pauză 12:00-13:00 Programul de lucru - E-serviciu: Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an.
  Costul și durata prestării serviciului:Gratuit; 2 zile lucrătoare
 • Oferirea informațiilor avansate despre contribuabil
  Vizualizarea de către utilizatorii serviciilor fiscale electronice a informației desfășurate aferent persoanelor juridice din republica Moldova după filtre avansate de căutare.
  Documente necesare pentru prestarea serviciului (subdiviziunea SFS):Pentru a beneficia de serviciu se necesită inițial parcurgerea pașilor conform serviciului „Conectarea la serviciile fiscale electronice”
  Adresa și datele de contact ale prestatorului: Centrul unic de apel al SFS 080001525
  Programul de prestare a serviciului:Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an.
  Costul și durata prestării serviciului:Gratuit.
  Acte normative:N/A
 • Oferirea informațiilor succinte despre contribuabil
  La accesarea acestui serviciu și după introducerea codului fiscal al întreprinderii în spațiul liber, este posibilă verificarea informațiilor despre contribuabil. În rezultat, solicitantul obține: denumirea întreprinderii, abrevierea, forma organizatorico – juridică, statutul întreprinderii (activ sau inactiv), date cu privire la T.V.A., date cu privire la accize.
  Documente necesare pentru prestarea serviciului (subdiviziunea SFS):N/A
  Adresa și datele de contact ale prestatorului: Centrul unic de apel al SFS 080001525
  Programul de prestare a serviciului:Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an.
  Costul și durata prestării serviciului:Gratuit.
  Acte normative:N/A
 • Prezentarea informațiilor despre obligațiile fiscale prin Contul curent al contribuabilului
  Serviciul „Contul curent al contribuabilului” reprezintă un serviciu orientat spre îmbunătățirea actului de administrare a impozitelor și de control al restanțelor fiscale și permite accesarea on-line a informațiilor despre obligațiile fiscale ale contribuabilului, precum și verificarea statutului curent al tuturor restanțelor sau supraplăților la Bugetul Public Național. Serviciul asigură comoditatea contribuabililor și optimizează interacțiunea lor cu Serviciul Fiscal de Stat.
  Documente necesare pentru prestarea serviciului (subdiviziunea SFS):Pentru a beneficia de serviciu se necesită inițial parcurgerea pașilor conform serviciului „Conectarea la serviciile fiscale electronice”
  Adresa și datele de contact ale prestatorului: Centrul unic de apel al SFS 080001525
  Programul de prestare a serviciului:Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an.
  Costul și durata prestării serviciului:Gratuit
 • Restituirea automatizată a impozitului pe venit achitat în plus
  Optimizarea procesului de restituire a impozitului pe venit achitat în plus.
  Documente necesare pentru prestarea serviciului (subdiviziunea SFS):Atașarea documentelor corespunzătoare în conformitate cu Ordinul SFS nr. 134 din 30.05.2017 cu privire la aprobarea cererii privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reținut în plus de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfășoară activitate de întreprinzător și conform Ordinului MF nr.40 din 06.02.2018 lista documentelor confirmative ce reprezintă temei pentru confirmarea bazei valorice, după caz.

  Să dispună de semnătură electronică sau mobilă și să parcurgă procesul de autentificare pe portalul www.servicii.fisc.md prin intermediul serviciului Mpass.

  Adresa și datele de contact ale prestatorului: Centrul Unic de Apel 080001525
  Programul de prestare a serviciului:Serviciul este disponibil 24/24 ore, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an.
  Costul și durata prestării serviciului:Gratuit
Cabinetul contribuabilului
e-Commerce VAT
SERVICII FISCALE

Linia Guvernului

Calendarul fiscal
Video
Panou informativ
Codul fiscal 2022
Facebook
 
x
Raportează eroarea depistată!
Acest modul are menirea de a îmbunătăți calitatatea conţinutului paginii oficiale a Serviciului Fiscal de Stat.
Textul selectat
Comentariul Dvs.: