41. Contribuții obligatorii în Fondul Viei și Vinului(41)
Înapoi
41.1.

Cine sînt subiecți ai contribuțiilor obligatorii în Fondul viei și vinului conform Legii viei și vinului nr. 57/2006?

Potrivit art. 323 alin. (4) din Lege, subiecții (contribuabilii) contribuţiilor obligatorii la Fond sînt:

a) producătorii de viţă altoită pentru producerea strugurilor destinaţi fabricării produselor vitivinicole;

b) producătorii de vinuri;

c) producătorii de băuturi pe bază de vin, de produse obţinute pe bază de vin.

41.2.

Care sînt obiectele impunerii cu contribuția obligatorie în Fondul viei și vinului?

Luînd în considerație prevederile art. 323 alin. (5) din Legea viei și vinului nr. 57/2006, obiecte ale contribuțiilor obligatorii în Fond constituie:

a) viţa altoită comercializată, destinată fabricării produselor vitivinicole;

b) strugurii procurați, destinaţi vinificării;

c) vin sau băutură pe bază de vin comercializat;

d) produs obţinut pe bază de vin, cu concentraţia alcoolică de cel puţin 25% vol comercializat.

41.3.

Cine are obligația de prezentare a dării de seamă privind calculul contribuției obligatorii în Fondul Viei şi Vinului?

Conform art. 323 alin. (4) din Legea viei şi vinului nr. 57/2006 și punctului 2 din Modul de completare şi prezentare a Dării de seamă privind calcularea contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului, aprobat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 423/2020, obligația de prezentare a dării de seamă (forma CFV20), o au:

a) producătorii de viţă altoită pentru producerea strugurilor destinaţi fabricării produselor vitivinicole;

b) producătorii de vinuri;

c) producătorii de băuturi pe bază de vin, de produse obţinute pe bază de vin;

d) unitatea vinicolă care a achiziţionat strugurii destinaţi vinificării.

Totodată, potrivit pct. 3 din Modul de completare şi prezentare a Dării de seamă privind calcularea contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului aprobat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 423/2020, în condițiile în care, în perioada de raportare nu au loc tranzacții ce constituie obiect al calculării contribuțiilor, lipsește obligația prezentării dării de seamă.

41.4.

Care este termenul de prezentare a dării de seamă privind calculul contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului CFV20?

Potrivit pct. 3 din Modul de completare şi prezentare a Dării de seamă privind calcularea contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului aprobat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 423/2020, darea de seamă privind calcularea contribuției obligatorii în Fondul Viei şi Vinului se prezintă Serviciului Fiscal de Stat nu mai tîrziu de data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare în care au fost eliberate documentele aferente tranzacțiilor efectuate de contribuabilii contribuțiilor obligatorii la Fond în conformitate cu art.323 alin. (61) și (7) din Legea viei şi vinului nr.57/2006, utilizînd metode automatizate de raportare electronică, în conformitate cu cerinţele stabilite în art.187 alin.(21) din Codul fiscal.

41.5.

Care este ultima perioadă de raportare conform modului de completare şi prezentare a Dării de seamă privind calcularea contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului (forma CFV), aprobat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 429/2013?

Potrivit Art.I din Legea 157/2020 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 199-204 art. 432, în vigoare din 07.08.2020), prin derogare de la prevederile art.323 alin. (7) din Legea viei şi vinului nr.57/2006, producătorii de produse vitivinicole se scutesc de plata contribuţiilor obligatorii la Fondul Viei şi Vinului în perioada anului 2020.

În acest scop, a fost aprobat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 423/2020 (în vigoare din 28.08.2020).

Prima perioadă de raportate pasibilă declarării conform modului stabilit de Ordinul menționat este 1 mai – 31 august 2020.

Respectiv, pentru perioada de raportare ianuarie-aprilie 2020, modul de declarare a contribuțiilor obligatorii aferente tranzacțiilor efectuate de contribuabilii contribuțiilor obligatorii la Fond specificate în art. 323 alin. (5) din Legea viei şi vinului nr. 57/2006, se va efectua conform formularului și modului stabilit de Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.429/2013.

41.6.

Care este prima perioadă de raportare conform modului de completare şi prezentare a Dării de seamă privind calcularea contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului (forma CFV20), aprobat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 423/2020?

Darea de seamă privind calculul contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului se întocmeşte pe un formular oficial, aprobat conform anexei nr.1 la Ordinul SFS nr.423/2020, în baza documentelor aferente tranzacțiilor efectuate de contribuabilii contribuțiilor obligatorii la Fond specificate în art. 323 alin. (5) din Legea viei şi vinului nr.57/2006.

Prima perioadă de raportate pasibilă declarării conform modului stabilit de Ordinul menționat este 1 mai – 31 august 2020.

41.7.

Are contribuabilul obligația prezentării dării de seamă privind calculul contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului în cazul lipsei tranzacțiilor ce constituie obiect al calculării contribuțiilor în perioada de raportare?

Conform pct. 3 din Modul de completare şi prezentare a Dării de seamă privind calcularea contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului aprobat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 423/2020, în condițiile în care, în perioada de raportare nu au loc tranzacții ce constituie obiect al calculării contribuțiilor, lipsește obligația prezentării dării de seamă Forma CFV20.

41.8.

Cînd intervine obligația calculării și achitării contribuțiilor obligatorii în fondul viei și vinului?

Potrivit art. 323 alin. (61) din Legea viei și vinului nr. 57/2006, obligativitatea calculării şi achitării contribuţiilor survine din data eliberării documentelor aferente tranzacțiilor efectuate de contribuabilii contribuțiilor obligatorii la Fond.

Alineatul (7) din articolul menționat, stabilește că plătitorul de contribuţii obligatorii calculează de sine stătător sumele datorate către Fond şi efectuează plata în decurs de cel mult 120 de zile calendaristice din ziua eliberării documentelor aferente tranzacțiilor efectuate de către contribuabilii contribuțiilor obligatorii la Fond.

41.9. Care sînt facilitățile stabilite pentru producătorii de produse vitivinicole în perioada anului 2020?

Potrivit Art. I pct.1) din Legea nr.157/2020 cu privire la plata contribuţiilor obligatorii în Fondul Viei şi Vinului şi pentru modificarea Legii viei şi vinului nr. 57/2006 (în vigoare din 07.08.2020), producătorii de produse vitivinicole se scutesc de plata contribuţiilor obligatorii la Fondul Viei şi Vinului în perioada anului 2020.

41.10.

Se restituie oare sumele contribuţiilor obligatorii la Fondul Viei şi Vinului, achitate de către producătorii de produse vitivinicole în perioada anului 2020?

Potrivit Art. I pct.1) și 2) din Legea nr.157/2020 cu privire la plata contribuţiilor obligatorii în Fondul Viei şi Vinului şi pentru modificarea Legii viei şi vinului nr. 57/2006 (în vigoare din 07.08.2020), producătorii de produse vitivinicole se scutesc de plata contribuţiilor obligatorii la Fondul Viei şi Vinului în perioada anului 2020.

Contribuţiile obligatorii la Fondul Viei şi Vinului achitate de către producătorii de produse vitivinicole în perioada anului 2020 se transferă în contul obligaţiilor de plată pentru perioadele ulterioare.

Respectiv, sumele contribuţiilor obligatorii la Fondul Viei şi Vinului achitate de către producătorii de produse vitivinicole în perioada anului 2020, nu se restituie, acestea urmînd a fi transferate în contul obligaţiilor de plată pentru perioadele ulterioare.

41.11.

Cîte perioade de raportare pasibile declarării de contribuabilii contribuțiilor obligatorii la Fondul viei și vinului, include anul de gestiune?

Potrivit pct.4 din Modul de completare şi prezentare a Dării de seamă privind calcularea contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului aprobat prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 423/2020, anul de gestiune include trei perioade pasibile raportării:

1) 1 ianuarie - 30 aprilie;

2) 1 mai - 31 august;

3) 1 septembrie - 31 decembrie.

41.12.

Care contribuții obligatorii la Fondul Viei și Vinului se scutesc de plată în perioada anului 2020 în conformitate cu prevederile Legii nr. 157/2020?

 Potrivit prevederilor art. I pct. 1) din Legea nr. 157/2020 cu privire la plata contribuţiilor obligatorii în Fondul Viei şi Vinului şi pentru modificarea Legii viei şi vinului nr. 57/2006 (în vigoare din 07.08.2020), producătorii de produse vitivinicole se scutesc de plata contribuţiilor obligatorii la Fondul Viei şi Vinului în perioada anului 2020. 

 Totodată, în conformitate cu prevederile art. 323 alin. (7) din Legea viei și vinului nr. 57/2006, cu modificările ulterioare, plătitorul de contribuţii obligatorii calculează de sine stătător sumele datorate către Fond şi efectuează plata în decurs de cel mult 120 de zile calendaristice din ziua de eliberare a facturii fiscale. 

 Prin urmare, scutirea de plata contribuțiilor obligatorii la Fondul Viei şi Vinului se referă la contribuțiile, a căror termen de achitare, conform prevederilor Legii nr. 57/2006 (120 de zile calendaristice din ziua de eliberare a facturii), expiră în perioada începând cu 01.01.2020 până la 31.12.2020. 

 [Completare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 157/2020 cu privire la plata contribuţiilor obligatorii în Fondul Viei şi Vinului şi pentru modificarea Legii viei şi vinului nr. 57/2006, în vigoare din 07.08.2020]

41.13.

Care este mecanismul de scutire de plată a contribuțiilor obligatorii la Fondul Viei și Vinului în perioada anului 2020 în conformitate cu prevederile Legii nr. 157/2020?

        Conform prevederilor art. I pct. 1) din Legea nr. 157/2020 cu privire la plata contribuţiilor obligatorii în Fondul Viei şi Vinului şi pentru modificarea Legii viei şi vinului nr. 57/2006 (în vigoare din 07.08.2020), producătorii de produse vitivinicole se scutesc de plata contribuţiilor obligatorii la Fondul Viei şi Vinului în perioada anului 2020. 

         Totodată, conform dispozițiilor art. I pct. 2) din legea menționată, contribuțiile obligatorii la Fondul Viei și Vinului achitate de către producătorii de produse vitivinicole în perioada anului 2020 se transferă în contul obligațiilor de plată pentru perioadele ulterioare. 

       Prin urmare, contribuabilii în acest sens nu urmează să achite contribuțiile obligatorii în Fondul Viei şi Vinului pentru perioada anului 2020, sumele calculate și achitate urmând a fi transferate în mod centralizat în contul contribuabilului aferent perioadei începând cu 01.01.2021. 

       [Completare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 157/2020 cu privire la plata contribuţiilor obligatorii în Fondul Viei şi Vinului şi pentru modificarea Legii viei şi vinului nr. 57/2006, în vigoare din 07.08.2020]

41.14.

Urmează să fie calculate contribuțiile obligatorii la Fondul Viei și Vinului care sunt scutite de plată în perioada anului 2020 în conformitate cu prevederile Legii nr. 157/2020?

         În conformitate cu prevederile art. I pct. 1) din Legea nr. 157/2020 cu privire la plata contribuţiilor obligatorii în Fondul Viei şi Vinului şi pentru modificarea Legii viei şi vinului nr. 57/2006 (în vigoare din 07.08.2020), producătorii de produse vitivinicole se scutesc de plata contribuţiilor obligatorii la Fondul Viei şi Vinului în perioada anului 2020. 

        Totodată, art. 323 alin. (7) din Legea viei şi vinului nr. 57/2006 stipulează că plătitorul de contribuţii obligatorii calculează de sine stătător sumele datorate către Fond în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat.

     Modul de completare şi prezentare a dării de seamă privind calcularea contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului (forma CFV20) este reglementat prin Ordinul SFS nr. 423 din 15.08.2020 (Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 221-225 art. 771 din 28.08.2020). 

        Prin urmare, plătitorii au obligația de a calcula contribuţiile obligatorii în Fondul Viei şi Vinului care sunt scutite de plată în perioada anului 2020 conform Legii nr. 157/2020. 

       [Completare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 157/2020 cu privire la plata contribuţiilor obligatorii în Fondul Viei şi Vinului şi pentru modificarea Legii viei şi vinului nr. 57/2006, în vigoare din 07.08.2020]

41.15.

Urmează să fie aplicate penalități și alte măsuri de asigurare a stingerii obligației fiscale și/sau de executare silită pentru contribuțiile obligatorii la Fondul Viei și Vinului a căror termen de achitare a expirat până la 31.12.2019 și care nu au fost achitate?

        Conform prevederilor art. I pct. 1) din Legea nr. 157/2020 cu privire la plata contribuţiilor obligatorii în Fondul Viei şi Vinului şi pentru modificarea Legii viei şi vinului nr. 57/2006 (în vigoare din 07.08.2020), producătorii de produse vitivinicole se scutesc de plata contribuţiilor obligatorii la Fondul Viei şi Vinului în perioada anului 2020. 

        Ținând cont de dispozițiile art. 323 alin. (7) din Legea viei și vinului nr. 57/2006, cu modificările ulterioare, sunt scutite de plată contribuțiile a căror termen de achitare (120 de zile calendaristice din ziua de eliberare a facturii) expiră în perioada începând cu 01.01.2020 până la 31.12.2020. 

        Respectiv, contribuțiile obligatorii la Fondul Viei și Vinului neachitate, a căror termen de achitare a expirat până la 31.12.2019, nu sunt scutite de plată și constituie restanță conform art. 129 pct. 13) din Codul fiscal. 

        Prin urmare, în cazul în care contribuțiile obligatorii la Fondul Viei și Vinului a căror termen de achitare a expirat până la 31.12.2019 nu au fost achitate, se aplică normele general stabilite la art. 323 alin. (9) și (10) din Legea viei şi vinului nr. 57/2006, care prevăd aplicarea majorării de întârziere (penalităților) și altor măsuri de asigurare a stingerii obligației fiscale și/sau de executare silită, după caz. 

       [Completare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 157/2020 cu privire la plata contribuţiilor obligatorii în Fondul Viei şi Vinului şi pentru modificarea Legii viei şi vinului nr. 57/2006, în vigoare din 07.08.2020]

41.16.

Urmează să fie achitate majorările de întârziere (penalitățile) calculate pentru neachitarea contribuțiilor obligatorii la Fondul Viei și Vinului, a căror termen de achitare survine în perioada anului 2020?

        Potrivit prevederilor art. I pct. 1) din Legea nr. 157/2020 cu privire la plata contribuţiilor obligatorii în Fondul Viei şi Vinului şi pentru modificarea Legii viei şi vinului nr. 57/2006 (în vigoare din 07.08.2020), producătorii de produse vitivinicole se scutesc de plata contribuţiilor obligatorii la Fondul Viei şi Vinului în perioada anului 2020. 

        Ținând cont de dispozițiile art. 323 alin. (7) din Legea viei și vinului nr. 57/2006, cu modificările ulterioare, sunt scutite de plată contribuțiile, a căror termen de achitare (120 de zile calendaristice din ziua de eliberare a facturii) expiră în perioada începând cu 01.01.2020 până la 31.12.2020. 

        Respectiv, contribuțiile neachitate, a căror termen de achitare survine în perioada anului 2020, nu constituie restanță și pentru neachitarea lor în termen nu se datorează majorare de întârziere (penalitate). 

            Prin urmare, în cazul în care termenul de achitare a contribuțiilor (120 de zile calendaristice din ziua de eliberare a facturii fiscale) expiră în perioada începând cu 01.01.2020 până la 31.12.2020 și acestea nu au fost achitate, fiind calculată majorare de întârziere (penalitate), aceasta din urmă se anulează.

         [Completare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii nr. 157/2020 cu privire la plata contribuţiilor obligatorii în Fondul Viei şi Vinului şi pentru modificarea Legii viei şi vinului nr. 57/2006, în vigoare din 07.08.2020]

Video
Codul fiscal 2022
Panou informativ